Tràmits

DEMANAR UN JUSTIFICANT

Si necessiteu un justificant d'estada a la Clínica, podeu sol·licitar-lo al Departament d'Admissions de 8 a 22 h. presentant el DNI o document acreditatiu.

SOL·LICITAR HISTÒRIA CLÍNICA

Per obtenir una còpia de l'informe, imatges o altra documentació de la història clínica, d'acord amb la llei de protecció de dades, cal remetre una sol·licitud. Podeu realitzar el tràmit presencialment a la recepció o per correu electrònic al Departament d'arxiu.

Correu electrònic: arxiu@clinicasagradafamilia.com

Requisits per sol·licitar documentació clínica

Petició d'informe de pacient major d'edat:

Ha de sol·licitar-ho el mateix interessat, emplenant la Sol·licitud de documentació clínica i adjuntant una còpia del DNI o document acreditatiu.

En cas de defunció s'haurà d'adjuntar per part del familiar el certificat corresponent.

Petició d'informe de pacient menor d'edat o major d'edat incapacitat:

Poden sol·licitar-ho els pares de l'interessat, tutors o representants legals omplint la Sol·licitud de documentació clínica.

Han d'especificar les dades del pacient i els de la persona que ho sol·licita, acreditant la relació amb el pacient. Ha de demostrar la relació amb el pacient adjuntant la còpia del DNI o document acreditatiu.

Si és pacient:

 • Sol·licitud de Documentació Clínica complimentada i impresa.
 • DNI.

Si és un familiar directe o persona autoritzada:

 • Sol·licitud de Documentació Clínica complimentada i impresa.
 • Full d'autorització.
 • En cas d'incapacitació: document que acrediti la incapacitació, en el qual s'especifica la tutoria legal.
 • En cas de menor d'edat: llibre de família o certificat de naixement.
 • DNI de la persona que reculli la informació i el del pacient.

En cas de defunció:

 • Sol·licitud de Documentació Clínica complimentada i impresa.
 • DNI del familiar o representant que reculli la informació.
 • Certificat de defunció (si la mort ha estat fora de l'Hospital).
 • Acreditació de parentesc o representació:
  •     Familiar directe: llibre de família.
  •     Parella de fet: Certificat de Convivència Familiar no directe (Declaració d'hereus, testament o document que acrediti la relació).

El centre disposa legalment d'un període de lliurament no superior a 30 dies (Article 16 Llei 42/2002 de 14 de novembre).